Cultuureducatie in het basisonderwijs

Op deze pagina vind je tips, nieuwsberichten, activiteiten rondom cultuureducatie in het basisonderwijs.

Cultuuraanbod in Gorinchem

Foto van schermafbeelding van sport en cultuurplatform

Op zoek naar een leuke sport- en of cultuuractiviteit voor je school, klas of team? Op sportencultuur.gorinchem.nl van de gemeente Gorinchem vind je het complete sport- en cultuuraanbod in Gorinchem, aangeboden door lokale partners. Zij heten u van harte welkom bij hun activiteiten. Via dit platform kunt u zich direct inschrijven voor activiteiten naar keuze. Er zit voor ieder wat leuks tussen!

Financiële mogelijkheden

Hoe financier je als school je culturele activiteiten? Naast de lumpsumgelden vanuit het ministerie van OCW stelt de gemeente Gorinchem ook budget beschikbaar per leerling en zijn er diverse subsidies voor scholen. Lees hieronder meer over de financiële mogelijkheden voor culturele activiteiten.

Lumpsum

Per 1 januari 2023 is de wet ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ van toepassing voor de berekening van de lumpsumgelden voor de scholen. De nieuwe wet voor de berekening van de lumpsumgelden brengt het aantal rekenregels om te komen tot de hoogte van het budget voor scholen terug van 130 naar ongeveer 30.

Foto van briefpapieren geld, biljetten

Scholen ontvangen van OCW één budget voor alle kosten. Dit heet de lumpsum. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. Hiermee krijgen schoolbesturen een grotere bestedingsvrijheid.

Ze kunnen het beleid beter afstemmen op de situatie van de school en het maakt maatwerk voor leerlingen mogelijk. Schoolbesturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.

De scholen ontvangen een basisbedrag per school en een bedrag per aantal leerlingen. Daar komen nog een beperkt aantal aanvullende regelingen bij, die zich richten op de locatie en situatie van de school en de specifieke achtergronden van bepaalde leerlingen.

Hoe kun je in de praktijk omgaan met de wet ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’?

  • Zorg voor een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie.
  • Benadruk daarbij dat er binnen de lumpsum ook budget opgenomen is dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie.
  • Gebruik eventueel de bedragen die in het verleden werden gehanteerd voor de Velo (vereenvoudigde Londo) gelden en de Regeling prestatiebox (in 2021 was dit € 111,53 per school en € 21,51 per leerling) met een indexering.
  • Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Om scholen te ondersteunen bij het geven van goed cultuuronderwijs is het Ministerie van OCW in 2013 met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Het doel van dit programma is goed cultuuronderwijs op elke school voor ieder kind. De gemeente Gorinchem neemt deel aan deze subsidieregeling in de periode 2021-2024.

Om cultuureducatie op de scholen te bevorderen stelt de gemeente € 8,00 per leerling beschikbaar voor het schooljaar 2023/2024. We gebruiken hiervoor het leerlingenaantal van 1 oktober 2022. Deze gelden kunnen ingezet worden op:

  1. Duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie door samenwerking tussen scholen met de culturele omgeving.
  2. Deskundigheidsbevordering. Het vergroten van de professionalisering van leerkrachten en docenten van culturele partners ten aanzien van cultuureducatie.

Heb je plannen/ideeën om deze gelden in te zetten? Neem dan contact op met de cultuurcoach Esther Batenburg via e.batenburg@gorinchem.nl of via 06 83 53 72 29. Zij helpt je graag verder!

Subsidies

Ook scholen kunnen subsidie(s) aanvragen voor culturele projecten. Heb je samen met een culturele partner een idee voor een tof cultuurproject bij jou op school? Bekijk dan eens of je hiervoor subsidie kan aanvragen bij onderstaande organisaties.

Logo van avatar Gorinchem Inspireert

Gemeente Gorinchem

De gemeente steunt het culturele leven in de stad door subsidies te geven. Voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie kunt u subsidie krijgen. De activiteit moet bijdragen aan de inclusie van en sociale cohesie in onze stad en/of de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners van Gorinchem.

Lees hier de voorwaarden en hoe je de subsidie kan aanvragen.

VSB Fonds

Cultuureducatie is nog niet voor alle kinderen en jongeren overal bereikbaar. Het VSB Fonds brengt hier graag verbetering in door cultuur-educatieve projecten te steunen.

Bekijk op hun website de actuele subsidieregelingen.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Ze geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. Ze zijn er voor jou, want: Cultuur. Jíj maakt het.

Bekijk op hun website de actuele subsidieregelingen.

Tips

Hieronder enkele tips van de cultuurcoaches voor in je klas!

Als school kan je een abonnement afsluiten bij de Gorcumse musea. Met dit abonnement heb je als school onbeperkt toegang tot beide musea. Daarnaast kunnen de leerlingen op vertoon van hun museumpas ook na schooltijd beide musea onbeperkt bezoeken.

Illustratief voorblad van lesproject Oude Hollandse waterlinie

Doe mee aan een leuk lessenproject over het lokale erfgoed van de Oude Hollandse Waterlinie in Gorinchem! Deelname is kosteloos.
Dit project is gericht op leerlingen van groep 7 en 8. In een drie-lessenserie komen de leerlingen meer te weten over wat er in de buurt van hun woonplaats 350 jaar geleden, tijdens het Rampjaar in 1672, gebeurde.

Ontdek Gorinchem in de Middeleeuwen! In groep 5 komen de leerlingen voor het eerst in aanraking met de middeleeuwen, de tijd van ridders en kloosters. Een heel spannende tijd, die bij veel leerlingen tot de verbeelding spreekt. Dit lesplan sluit daarop aan en laat de leerlingen dit tijdvak, aansluitend op de les(sen) uit de eigen methode in de klas, zelf ontdekken in hun eigen omgeving.

afbeelding van homepagina digitale scheurkalender Zuid-Holland

De Digitale Scheurkalender Zuid-Holland laat leerlingen uit groep 5 t/m 8 op een vlotte en toegankelijke manier kennismaken met twaalf kunst- en erfgoedonderwerpen uit onze provincie.

Kom met de Museumpleinbus gratis en gemakkelijk naar het Rijksmuseum, Van Gogh Museum of Stedelijk Museum Amsterdam! De Museumpleinbus is bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8 van basisscholen die liggen in een straal van 60 kilometer vanaf de ring van Amsterdam (A10). Ook scholen die speciaal (basis)onderwijs bieden en binnen deze straal liggen, kunnen gebruik maken van de Museumpleinbus.

Contactpersoon

Portretfoto van Esther Batenburg

Esther Batenburg

e.batenburg@gorinchem.nl

06 83 53 72 29

maandag t/m donderdag