Basisonderwijs

Op deze pagina vind je tips, nieuwsberichten, activiteiten rondom cultuureducatie in het basisonderwijs.

Om scholen te ondersteunen bij het geven van goed cultuuronderwijs is het Ministerie van OCW in 2013 met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Het doel van dit programma is goed cultuuronderwijs op elke school voor ieder kind. De gemeente Gorinchem neemt deel aan deze subsidieregeling in de periode 2021-2024.


Sport en Cultuurplatform

Op zoek naar een leuke sport- en of cultuuractiviteit? Op het sport- en cultuurplatform van de gemeente Gorinchem vind je het complete sport- en cultuuraanbod in Gorinchem, aangeboden door lokale partners. Zij heten u van harte welkom bij hun activiteiten. Via dit platform kunt u zich direct inschrijven voor activiteiten naar keuze. Er zit voor ieder wat leuks tussen! Bekijk hier ook de activiteiten voor (in) de klas!


Financiële mogelijkheden

Vanuit ministerie OCW

In 2021 is het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs aangenomen voor de berekening van de lumpsumgelden voor de scholen, waarbij men het aantal rekenregels heeft teruggebracht van 130 naar ongeveer 30. Deze wet gaat in per 1 januari 2023. In de uitleg die het ministerie geeft gaat het vooral om een basisbedrag per school en een bedrag per aantal leerlingen. Daar komen nog een beperkt aantal aanvullende regelingen bij, die zich vooral richten op de locatie en situatie van de school en de specifieke achtergronden van bepaalde leerlingen. Het ziet ernaar uit dat er geen aparte rekenregel voor cultuureducatie komt.

Vanuit gemeente

Om cultuureducatie op de scholen te bevorderen stelt de gemeente € 8,00 per leerling beschikbaar voor het schooljaar 2022/2023. We gebruiken hiervoor het leerlingenaantal van 1 oktober 2021. Deze gelden kunnen ingezet worden op:

  1. Duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie door samenwerking tussen scholen met de culturele omgeving.
  2. Deskundigheidsbevordering. Het vergroten van de professionalisering van leerkrachten en docenten van culturele partners ten aanzien van cultuureducatie.

Subsidies

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Ze geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. Ze zijn er voor jou, want: Cultuur. Jíj maakt het.

Bekijk op hun website de actuele subsidieregelingen.


Tip voor cultuurcoördinatoren

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie. Benadruk daarbij dat er binnen de lumpsum ook budget opgenomen is dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie. Gebruik eventueel de bedragen die in het verleden werden gehanteerd voor Londo en prestatiebox (het budget was in schooljaar 2021-2022 per school € 111,53 en € 4,65 per leerling). Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting.


Tips